Cách thức Google Wallet sử dụng số thẻ tín dụng

Google sử dụng số thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng mà bạn nhập vào tài khoản Google Wallet để xử lý thanh toán cho các giao dịch mua hàng trực tuyến hoặc ngoại tuyến mà bạn thực hiện bằng Google Wallet, bao gồm các giao dịch trên Google Play và để giám sát gian lận. Thông báo bảo mật của Google Wallet cung cấp thông tin chi tiết về cách chúng tôi sử dụng thông tin tài khoản Google Wallet, bao gồm thông tin chúng tôi thu thập và cách chúng tôi chia sẻ thông tin đó. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân với bên thứ ba trong các trường hợp được mô tả trong Thông báo bảo mật của Wallet. Số thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng mà bạn nhập vào tài khoản Google Wallet được mã hóa và được lưu trữ trên các máy chủ bảo mật tại một vị trí an toàn.