Loại dữ liệu vị trí được Google sử dụng

Các loại thông tin vị trí khác nhau có thể được sử dụng trong các sản phẩm khác nhau của Google.

Thông tin vị trí ngầm định là thông tin không thực sự cho chúng tôi biết thiết bị của bạn đang ở đâu nhưng cho phép chúng tôi suy luận rằng bạn quan tâm đến địa điểm đó hoặc bạn có thể đang ở địa điểm đó. Ví dụ cho thông tin vị trí ngầm định là truy vấn tìm kiếm một địa điểm cụ thể được nhập theo cách thủ công. Thông tin vị trí ngầm định được sử dụng theo nhiều cách. Ví dụ: nếu bạn nhập "Tháp Eiffel", chúng tôi suy luận rằng bạn có thể thích xem thông tin về các địa điểm gần Paris và khi đó, chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để cung cấp đề xuất về các địa điểm địa phương đó cho bạn.

Thông tin lưu lượng truy cập Internet, ví dụ như địa chỉ IP, thường được chỉ định theo nhóm dựa trên quốc gia nên thông tin này có thể được sử dụng để ít nhất xác định được quốc gia của thiết bị và thực hiện những việc như cung cấp đúng ngôn ngữ cho bạn cũng như ngôn ngữ cho các truy vấn tìm kiếm. Thông tin này được gửi dưới dạng một phần thông thường của lưu lượng truy cập Internet.

Một số sản phẩm, chẳng hạn như điều hướng theo từng chặng trong Google Maps dành cho thiết bị di động, sử dụng thông tin vị trí chính xác hơn. Đối với những sản phẩm này, bạn thường phải chọn bật các dịch vụ vị trí dựa trên thiết bị là những dịch vụ sử dụng những thông tin như tín hiệu GPS, cảm biến thiết bị, điểm truy cập Wi-Fi và id trạm phát sóng di động có thể được sử dụng để tìm ra hoặc ước tính vị trí chính xác. Sau đó, bạn có thể chọn tắt các dịch vụ vị trí dựa trên thiết bị. Một số thiết bị và/hoặc ứng dụng nhất định cũng có thể cung cấp cho bạn các cài đặt kiểm soát vị trí bổ sung cho các dịch vụ vị trí dựa trên thiết bị này. Ví dụ: trong một số sản phẩm, bạn có thể chọn lưu trữ các vị trí này trong sản phẩm đó hoặc trong lịch sử của tài khoản.