"số điện thoại"

Ví dụ

Ví dụ: nếu bạn thêm số điện thoại làm tùy chọn khôi phục, khi bạn quên mật khẩu của bạn, Google có thể gửi cho bạn một tin nhắn văn bản kèm theo mã để cho phép bạn đặt lại mật khẩu. Tìm hiểu thêm.

Ví dụ: những người mà bạn đã chia sẻ số của bạn trên tiểu sử trên Google+ của bạn sẽ có thể tìm thấy bạn thông qua số điện thoại đó.