"có thể không hoạt động đúng"

Ví dụ

Ví dụ: chúng tôi sử dụng cookie có tên là 'lbcs' giúp bạn có thể mở nhiều Tài liệu Google trong một trình duyệt. Việc chặn cookie này có thể cản trở Google Tài liệu hoạt động bình thường. Tìm hiểu thêm.