"giới hạn cài đặt chia sẻ hoặc hiển thị"

Ví dụ

Ví dụ: bạn có thể chọn cài đặt của bạn sao cho tên và ảnh của bạn không xuất hiện trong quảng cáo.

Tìm hiểu thêm.